تحقیق دانشگاهی : ارزیابی یک مقاله علمی برق

تحقیق دانشگاهی : ارزیابی یک مقاله علمی برق

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

تحقیق دانشگاهی : ارزیابی یک مقاله علمی برق

یک تحقیق کلاسی دارم  و راهنمایی می خوام انتخاب مقاله علمی معتبر دلخواه  دارای  مدلسازی و شبیه سازی سیستم  (از قبل تایید شده توسط استاد) در زمینه تحقیق یا علاقه پژوهشی شما

کار مورد نیاز:

الف) خلاصه مقاله summary

ب) تحلیل انتقادی  critical analysis

 بحث انتقادی شما باید شامل تجزیه و تحلیل عناصر ذیل باشد. 

(analysis of the elements)  

 - عنصر نوآورانه - Innovative element

 - نوع مدل سازی - Type of modeling

 - مفروضات و تقریب ها - دامنه اعتبار

  Hypothesis  and approximations - range of validity

 - شبیه سازی های متعدد - شناسایی یک سوگیری - تجزیه و تحلیل همگرایی 

- Multiple simulations - identification of a bias - convergence analysis

 - اعتبارسنجی مدل (تأیید و مقایسه با سایر مدل ها در صورت

ممکن) 

Model validation (verification and comparison with other models if  possible)

 شما یک کپی از مقاله علمی خود تهیه می کنید که در انتهای مقاله خود درج می کنید , تا مقایسه مناسبی با کار خود داشته باشید.

You will make a copy of your scientific article which you will insert at the end of your report to make a proper comparison with your work

معیارهای نمره دهی 

1) Presentation - language (spelling and structure) 

2) Summary 

3) Analysis :

a) Innovative element 

b) Type of modeling 

c) Assumptions and approximations - range of

validity 

d) Multiple simulation - identification of one

bias - convergence analysis 

e) Model validation (verification)

4)Conclusion and bibliography

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.