حل تمرین ریاضی مهندسی پیشرفتهمعادله گرما

حل تمرین ریاضی مهندسی پیشرفتهمعادله گرما

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

حل تمرین ریاضی مهندسی پیشرفتهمعادله گرما

حل یک معادله گرما با استفاده از روش جداسازی متغیرها:


( F(x)=x(x-Lوشرایط مرزی برابر با 

   Xبزرگتر از صفر و کوچکتر ازLمیباشد

که باید (f(x را در معادلهcnقرار داده و انتگرال راحل کنیم که در تصویرمثال نیز زده شده است

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.