حل تمرین مهندسی نرم افزار UML

حل تمرین مهندسی نرم افزار UML

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

حل تمرین مهندسی نرم افزار UML

سامانه صدور فـیش غـذا در رسـتوران را در نظـر
بگیرید و به سوالات زیر پاسخ دهید:
نمودار مورد کاربري و کلاس را به طور کامل ترسیم نمایید.
کلاس "سفارش" را در نظر گرفته و نمودار حالت آن را ترسیم نمایید.
نمودار ترتیبی "اصلاح سفارش" را ترسیم کنید.
نمودار فعالیت "ارسال سـفارش بـه خـارج از رسـتوران ) "(Delivery serviceرا
ترسیم نمایید.
پاسخهاي خود را به صورت گروههاي دو نفره تحویل نمایید. در هنگام ارسال پاسخ خود موارد زیـر
را رعایت نمایید:
حتیالامکان از تصاویر، مدلها و نمودارها براي انتقال مفاهیم استفاده نمایید.

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.