سوالات آزمایشگاه مقاومت مصالح

سوالات آزمایشگاه مقاومت مصالح

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

سوالات آزمایشگاه مقاومت مصالح

جزوه مقاومت مصالح را ارسال نمودم سوالات ونتیجه گیری صفحه ۲۷شامل چهار سوال است لطفا برای حل می خواهم قبل از حل مبلغ را بفرمایید تشکر


سوالات زیر مربوط به جزوه آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشگاه علم وصنعت است صفحه ۲۷

 ي

کرنشهاي اصلی را با استفاده از رابطه۲ بدست آورید؟

 با توجه به کرنشهاي اصلی ضریب پواسون تیر را بدست آورید؟

تنشهاي اصلی را از طریق روابط محاسبه کنید؟ تنش حداکثر طولی را از طریق رابطه محاسبه و با تنش اصلی بدست آمده از آزمایش مقایـسه کنیـد

درباره دقت نتایج بحث کنید

جزوه مقاومت مصالح را ارسال نمودم سوالات ونتیجه گیری صفحه ۲۷شامل چهار سوال است لطفا برای حل می خواهم قبل از حل مبلغ را بفرمایید تشکر

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.