اجرای رگرسیون و خروجی ایویوز

اجرای رگرسیون و خروجی ایویوز

  • فیلم آموزش سفارش حل تمرین و پروژه
  • فیلم آموزش ثبت نام به عنوان مجری
  • با سیستم پرداخت امن مانع ضرر مالی میشیم.
  • با ارسال سفارش میتونید مناسبترین قیمت و متخصصترین مجری رو انتخاب کنید :)
همکاری

اجرای رگرسیون و خروجی ایویوز

با استفاده از فایل رگرسیون زیر را اجرا نمایید:

متغیر مستقل : چولگی ویژه بازده (ستون C )، شدت مخارج تحقیق و توسعه ( ستون F )

متغیر وابسته : نسبت کیوتوبین ( ستون AB )

متغیر کنترلی : ستون W ، Q

رگرسیون را اجرا کنید نتایج را در یک پاراگراف تحلیل آماری و یک پاراگراف تحلیل حسابداری تهیه و ارسال گردد

خروجی نرم افزر ایویوز + یک صفحه تحلیل رگرسیون

برای دیدن فایل های این سفارش وارد شوید.