گروه تلگرام سفارش حل تمرین و پروژه دانشجویی راه اندازی شد.

گروه تلگرام