انجام تمرین و پروژه دروس اصلی رشته برق:

برنامه سازی کامپیوتر ، محاسبات عددی ، آمار و احتمال مهندسی ، مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ ، الکترونیک ۱ و ۲ ، الکترو مغناطیس ، ماشین های الکتریکی ۱ و۲ ، مخابرات ، سیستم های قدرت ، مدارهای منطقی

تمرین و پروژه دروس تخصصی گرایش الکترونیک:

مدارهای مخابراتی
فیزیک الکترونیک 1
تکنیک پالس
الکترونیک 3
فیلتر و سنتز مدار
ریزپردازنده 1
الکترونیک صنعتی

تمرین و پروژه دروس تخصصی گرایش قدرت:

ماشین های الکتریکی 3
تاسیسات الکتریکی
حفاظت و رله ها
بررسی سیستم های قدرت 2
الکترونیک صنعتی

تمرین و پروژه دروس تخصصی گرایش کنترل:

آشنایی با جبر خطی
کنترل دیجیتال و غیرخطی
الکترونیک صنعتی
کنترل صنعتی
کنترل مدرن
ریزپردازنده 1
ترمودینامیک
ابزار دقیق

تمرین و پروژه دروس تخصصی گرایش مخابرات:

مخابرات 2
میدان ها و امواج
مایکروویو 1
آنتن
الکترونیک 3
فیلتر و سنتز مدار
پردازش سيگنالهاي دیجیتال 1
ریزپردازنده 1